Säkerhet vid BDSM

BDSM bygger på en överenskommelse deltagarna emellan. Alla som deltar ska vara överens om omständigheterna kring leken och deltagandet ska vara frivilligt.

Det är ett erotiskt maktutbyte och det är viktigt att vara lyhörd för andras signaler.

En vanlig teknik inom BDSM är att använda ”säkerhetsord”. De kan sägas när som helst och av vem som helst under samvaron. Vad ordet innebär måste man komma överens om i förväg. Ett tips är ”trafikljuset”. När någon säger grönt betyder det ”kör!”, ”fortsätt, det här känns bra!”. Gult betyder ”ta det lugnare”, ”jag behöver en paus”. Säger en person rött ska leken omedelbart avbrytas.

Överskrids den överenskomna gränsen är en BDSM-lek straffbar enligt i övrigt gällande lagstiftning i Sverige. Domstolarna kan i dessa fall att bedöma om gränsen för den underkastandes rollkrav har överskridits eller inte.

Enligt svensk rätt kan ingen samtycka till grov misshandel eller värre kroppsskada.

(texten hämtad från RFSU)